İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı
PROGRAM
DETAYLARI

28/03/2020
84 Saat
BAU Beşiktaş
4,838 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

KİMLER İÇİN?

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzmanları ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

SÜRE

84 saat / 7 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

PROGRAM ÜCRETİ

4.838 TL Peşin - 5.192 TL 9 Taksit

BELGE 

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü  ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

KAYIT OLUN

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘a 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 • • İK ÇALIŞANLARI İÇİN KOÇLUK ŞAPKASI
  • Koçluk Nedir?
  • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
  • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
  • Koçluk Türleri Nelerdir?
  • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
  • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
  • İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi
  • Öz Yönetim
  • Doğru ve Güçlü Sorular Sorma
  • Etkin Dinleme
  • Güven Verme ve Güven Duyma
  • An’da Olma
  • Geri Bildirim Verme
  • Takdir
  o Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları
  o İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
  • İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ TRENDLER
  o Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları’nın Gelişimi
  o Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
  o İnsan Kaynakları’nın Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
  o İnsan Kaynakları’nın Ufkunda Süreçlerinden Beklentiler
  o İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
  o İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
  o Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner Bakış
  • Eğitim ve Gelişim
  • Yetenek Yönetimi
  • Performans
  • İşveren Markası
  • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  o İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
  o İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
  o Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Modeli
  • PERSONEL TEMİNİ VE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ
  o Personel Temini
  o Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
  o Personel Temin Kaynakları
  o Personel Temin Süreci
  o Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
  o Adayların Araştırılıp Bulunması
  o Adaylar
  o Mülakat Nedir?
  o Mülakatın Amacı ve Önemi
  o Mülakat Süreci
  o Mülakat Öncesi Hazırlık
  o Mülakatın Gerçekleştirilmesi
  o Özgeçmişe Dayanan Yapı
  o Kritik Olaylara Dayanan Yapı
  o Ölçütlere Dayanan Yapı
  o Alternatif Tarzlar
  o Dinleme Becerisi
  o Mülakat uygulamaları
  • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
  o Performans göstergeleri
  o Doğru hedef belirlemek
  o Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü
  o PYS yaklaşımları
  o PYS ve İK süreçleri ilişkisi
  o PYS ve ödül ilişkisi
  o PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)
  o Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar
  o Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.
  • YETENEK YÖNETİMİ
  o Yetenek yönetiminde bazı kavramlar
  • Yetenek
  • Kariyer
  • Potansiyel
  o Yetenek yönetimi neden önemli?
  o Yetenek yönetim modelleri
  o İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
  • Kariyer yolları
  • Atama ve terfi kriterleri
  • Kilit pozisyonlar
  • Yedekleme planı
  • Rotasyon planı
  o Yetenekli çalışanların belirlenmesi
  • Potansiyelin belirlenmesi
  • Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması
  • Yetkinliklerin kullanılması
  • Performansın etkisi
  • Yetenek matrisi
  o Yeteneklerin geliştirilmesi
  • Yetenek havuzu
  • Yetenek gelişim programları
  o Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
  o Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
  o İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi
  o Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme
  • İNSAN KAYNAKLARINDA ÖĞRENME VE GELİŞİM YÖNETİMİ
  o Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi & İK’cının Stratejik Partner Şapkası
  o Kurumsal Akademiler ile Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
  o Pedagoji ve Andragoji Farkı & Andragojik Öğrenme Prensipleri
  o Öğrenme Stilleri & Öğrenen Tipleri
  o Öğrenme Yöntemleri
  • İş Başında Öğrenme
  • Informal (Sosyal) Öğrenme
  • Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme
  o Öğrenen Organizasyon Kültürü
  o Kurumlarda Öğretim Tasarımı
  o Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi & Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
  o Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
  o Sektör Örnekleri
  • 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU
  o İş Hukuku’na yön veren temel ilkeler & İş Hukuku kaynakları,
  o İş sözleşmesi türleri ve sözleşme türlerinin esasını oluşturan hususlar,
  o Geçici iş ilişkileri & personel transferi & işyeri devri,
  o Alt işveren – asıl işveren ilişkisi, tedbirleri ve yükümlülükleri,
  o Çalışma ve dinlenme süreleri,
  o Ücret ve ücretin ödenmesi,
  o Yıllık izin & mazeret izinleri & doğum izinleri,
  o Disiplin işlemleri ve uygulanması,
  o İşçinin verdiği zararların kesintisine ilişkin izlenecek yöntemler,
  o İş sözleşmesinin fesih türleri,
  o Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
  o Toplu işçi çıkarma,
  o İş sözleşmesi feshinde düzenlenmesi gereken belgeler & fesih evrakları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  o İş sözleşmesi feshinde kullanılan ibranamenin geçerliliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  o İşçi – işveren ilişkilerinden kaynaklı davalar (İşe iade davası, kötü niyet tazminatı, iş kazaları vb),
  o İnsan kaynakları formları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  o İş kazaları ve iş kazası ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler,
  o Gizlilik/sır saklama yükümlülüğü ve rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin sözleşmeler,
  o Mobbingin hukuki boyutu ve mobbing davaları,
  • ÜCRET YÖNETİMİ
  o Ücretin Tanımı
  • Taban Ödeme
  • Değişken Ödeme
  • Dolaylı Ödeme
  • Toplam Ücret
  o Ücret Yönetim Sistemi
  • Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
  • Ücret-İş Değerleme İlişkisi
  • Ücret yönetimi -Norm Kadro İlişkisi
  • Yan Haklar
  o Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
  o Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
  o Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
  o Ücret Belirleme
  • Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalar ile
  • Ücret Artış Dönemleri
  • Performansın Ücrete Etkisi
  • Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
  o Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
  o Ücret Yönetimi İle İlgili Performans
  • İŞ DEĞERLEME
  o İş Değerleme Nedir? Ve İş Değerleme Süreci
  • Bilgilendirme
  • Güvence Verme
  • İş Değerleme Kurulu
  • Değerlemenin Kapsamı
  • Yöntem Seçme
  • Değerleme Faktörleri Seçimi
  • Geri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları
  o İş Değerleme Yöntemleri
  • Sayısal Olmayan Yöntemler
  • Sıralama
  • Kart Uygulaması
  • İkili Karşılaştırma
  • Sınıflandırma
  • Sayısal Yöntemler
  • Faktör Karşılaştırma
  • Faktör Karşılaştırma Yöntemi Uygulama Aşamaları
  • İşlerin İncelenmesi
  • Örnek İşlerin Seçimi ve Tanımlanması
  • Örnek İşlerin Ana Faktörlere Göre Sıralanması
  • Örnek İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörler Göre Dağıtılması
  • Ölçeğin Düzenlenmesi
  • Tüm İşlerin Ölçekteki Yerinin Belirlenmesi
  • Puanlama
  • Puan Yöntemi Aşamaları
  • Faktörlerin Seçimi
  • Faktörlerin Tanımlanması
  • Faktör Derece Sayısının Saptanması ve Derecelerin Tanımlanması
  • Faktörlerin Puan Değerlerinin Saptanması(Ağırlıklama)
  • Faktörlerin Derece Puan Değerlerinin Saptanması
  o Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
  o Uygulama: Sıralama, Sınıflandırma, Puanlama ve Faktör Karşılaştırma Yöntemleri Vak’a Örnek Uygulamaları
  • WORKSHOP
BAU Beşiktaş |

4,838 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...