İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı
PROGRAM
DETAYLARI

24/03/2018
84 Saat
BAU Beşiktaş
3540 TL

EĞİTİM İÇERİĞİ

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.
Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.

Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

KAYIT OLUN

Program hakkında detaylı bilgi edinmek ve kayıt olmak için İstanbul Institute‘a 0 212 283 24 02 numaralı telefondan ya da info@istanbulinstitute.com adresinden ulaşabilirsiniz.

KİMLER İÇİN?

 • En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzmanları ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.

 

SÜRE

84 saat / 7 hafta

Cumartesi / 9:30 - 16:30

Pazar / 9:30 - 16:30

 

PROGRAM ÜCRETİ

3.540 TL Peşin - 3.776 TL 9 Taksit

 

BELGE 

Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü  ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

 

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

 • İnsan Kaynakları Uzmanın görev ve sorumlulukları
 • İnsan Kaynakları Uzmanının Sahip olması Gereken Özellikler
 • Rol Model Olmak
 • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
 • ‘Ölçemediğini Yönetemez misin?’
 • Endüstri 4.0 İK Analitiği ilişkisi
 • İK Analitiğinin İK Stratejik Planlamaya etkisi
 • İK Analitiği İK cılar ve Yönetime Nasıl bir bakış açısı sağlar?
 • İK analitiği şirket kültürü ilişkisi
 • Dünya nereye gidiyor? Big Data nedir?
 • İK analitiğinin aşamaları
 • İK Fonksiyonları bazında metriklerin ve ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Metriklerin kıyaslanması ve raporlaması
 • ROI hesaplamaları ve önemi
 • İK Analitiği ve Çalışan Deneyimi(Çalışan Demografisi, Çalışan CRM i -ERM, Bağlılık Araştırmaları)
 • İK Analitiği için dünyada kullanılan program ve raporlamalar
 • Dijital İK nın dünya ve Türkiye’deki gelişimi
 • İK analitiği raporlarının gerçek hayatta kullanımı uygulaması     
 • Strateji ve Değişim kavramlarına genel bakış
 • Stratejik Yönetim formülasyonu
 • Değişimi yönetmek
 • İnsan Kaynaklarında gelecek trendleri
 • Alandaki değişimin tetikleyicileri
 • Gelecekte İnsan Kaynaklarında beklentiler
 • İnsan Kaynaklarında yeni alanlar, yeni micro uzmanlıklar
 • Kritik İK süreçlere bakış
 • Stratejik İK yönetiminde temel görevler ve kavramsal çerçeve
 • İK strateji haritası
 • Stratejik İK yapısının kurulumu ve etkinliğinin ölçülmesi
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Yetkinlik Nedir?
 • Yetkinlik Bazlı Sorular
 • Mülakat Örnekleri
 • Çağdaş insan kaynakları yönetimi stratejilerinin örgüt yönetimine etkileri
  • Çağdaş insan kaynakları yönetiminde insan sermayesi kavramı
  • 21. YY’da değişen çalışma alışkanlıkları
  • Yeni iş güvencesi kanununun örgütlerdeki performans yönetimi sistemine etkileri
  • Örgütlerde performans yönetimi sistemi kurulma nedenleri
  • Türkiye’de performans yönetimi sistemi kurulma nedenleri
  • Performans yönetimi sistemi – tanım
  • Çalışanın tatmini
  • Performans değerlendirme
  • Performans değerlendirme verilerinin kullanıldığı fonksiyonlar • Performans değerlendirme sistemi
  • Performans değerlendirmenin amaçları
  • Klasik-çağdaş performans değerlendirme yaklaşımları
  • Performans değerlendirme sisteminin hazırlanması • Performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
  • Objektif kriter belirleme süreci
 • Performans değerlendirme yöntemleri
  • Performans değerlendirme sürecine etki eden faktörler
  • Stratejik karar etkisi
  • Örgüt kültürünün etkisi
  • Örgüt büyüklüğünün etkisi
  • Performans değerlendirme sürecinde karar alma
 • Performans formunun hazırlanması
 • Performans değerlendirme görüşmeleri
 • Performans yönetimi sisteminin diğer insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri
  • Eleman seçme ve yerleştirme sistemi
  • Eğitim yönetimi
  • Kariyer planlama
  • Ücret yönetimi
  • Çalışanların profesyonel gelişimi ve motivasyon
 • Çalışanlar ne zaman yüksek performans gösterirler
 • Eğitimin değerlendirilmesi ve kapanış
 • Yetenek, yetkinlik ve potansiyel kavramlarını tanımlamak
 • İnsan Kaynakları Sistemine bütün olarak bakabilmek
 • Şirket stratejilerine paralel yetenek yönetimi stratejileri oluşturmak
 • Yeteneklerin şirket içinde doğru ve etkin şekilde yönetimi,  elde tutulması
 • Çalışan Değer Önermesi (EVP ) Kavramı
 • Yetenek yönetiminde çalışan segmentasyonu yapabilmeleri
 • Ödüllendirme ve tanıma takdir  gibi motivasyon araçları
 • Kariyer gelişim sistemi
 • Bireysel gelişim planları
 • Öğrenme ve gelişimin şirketler açısından önemi
  • Dünyada eğitim ve gelişim
  • İK sistemlerinde öğrenme ve gelişimin yeri
 • Eğitim departmanlarının başarı faktörleri
  • Öğrenme konusunda stratejik iş ortaklığı
  • Bir eğitim departmanı kuruyoruz
  • Temel fonksiyonlar
  • Organizasyon yapıları
  • Eğitim departmanlarında yapılan işler
 • Eğitim İhtiyaçlarının Analizi
  • Güncel ihtiyaçların belirlenmesi ve eğitim planına dönüştürülmesi
  • Yıllık İhtiyacın belirlenmesi ve eğitim planına dönüştürülmesi
  • Temel ihtiyaç analiz metotları
  • Eğitim profesyonelinin danışman şapkası
 • Eğitim tasarım ve geliştirme
  • Tasarımı anlamak
  • Davranışsal hedef
  • Hedeflere uygun tasarım araçlarını kullanmak.
  • E-Öğrenme dünyası
 • “Uygulama” Aşaması  ve Eğitim yönetiminin bileşenleri
  • Kaynak yönetimi
  • Bütçe yönetimi
  • Eğitimde hizmet kalitesi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  • Değerlendirme ihtiyacı
  • Ölçüm yaklaşımları ve temel ölçüm metodları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre İş sözleşmesi türleri: Belirli-Belirsiz süreli sözleşmeler/Tam zamanlı-kısmi süreli sözleşmeler/Deneme süreli sözleşmeler/Çağrı Üzerine Çalışmaya dayalı sözleşmeler/Uzaktan Çalışma
 • Gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüğü
 • Alt işveren-asıl işveren ilişkisi / Alt İşverenler ile ilgili dikkat edilmesi gereken sorumluluklar
 • Geçici iş ilişkisi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışma süreleri / Haftalık-günlük-gece çalışma sınırları / Fazla Çalışma uygulamaları
 • Çalışanların izin hakları: Yıllık ücretli izin / Mazeret İzni / Ücretsiz İzin /Doğum İzni düzenlemeleri
 • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması
 • Disiplin cezası çeşitleri ve uygulamaları: İhtar / Ücret Kesme Cezası /Fesih
 • İş sözleşmesinin feshinde geçerli neden- haklı neden ayrımı
 • İş sözleşmesinin sona erme halleri
 • İş sözleşmesinin feshinde düzenlenmesi gereken hukuki belgeler
 • İbranamelerin kapsamı
 • İş güvencesi( işe iade davaları) /Kötü niyet Tazminatı
 • Ücrete İlişkin Kavramlar
  • Ücretin Farklı Taraflarca Anlamı
 • İKY sürecinde ücret ve ödüllendirme
 • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
 • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
 • İş Değerleme
  • Kavramı, Metodolojisi, İş Değerleme Yöntemleri
 • Ücret-performans ilişkisi
 • Ücretin hukuksal boyutu
 • Ücret Braketlerinin Oluşturulması
 • Şirket içi ücret yapısının kurulması
 • Ücret Yönetiminde Yeni Trendler
 • Örnek olay
 • Farklı kuşaklar ve karakter özellikleri
 • İş hayatında kuşakların beklentileri
 • Faklı kuşakların birbirini yönetimi
 • İş yaşamında kuşak farklılıkları
 • Kuşakların İş değerleri ve Motivasyon
 • Kuşaklarda Kariyer Algısı
 • Kuşaklarda kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı
BAU Beşiktaş |

3540 TL
KDV Dahil


İlginizi çekebilir ...