07/12/2019 Dış Ticaret Uygulamaları ve Yönetimi - Antalya
07/12/2019

7 oturum | 42 Saat

1,458 TL
KDV Dahil


> Bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Programda Yer Alan Konuların Detaylı İçeriği;

 DIŞ TİCARETE GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR
 Dış Ticaretin Tanıtımı ve Dış Ticaret İşlemlerine Genel Bakış
 Dış Ticaretin Nedenleri
 Ticaret İle Dış Ticaret Arasındaki Farklar
 Dış Ticaret Rejimi Nedir?
 Dış Ticaretin Nedenleri?
 Dış Ticarette Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınması Gereken Önlemler
 Ülkemiz Dış Ticaret Politikasına Genel Bakış

 KAMBİYO MEVZUATI
 TPKKK Kapsamında 32 Sayılı Kararın Amacı
 32 Sayılı Karar Kapsamında Parasal Hareketler
 Kambiyo Mevzuatımız Kapsamında İthalat Bedeli Ödemeleri
 Kambiyo Mevzuatımız Kapsamında İhracat Bedeli Tahsili

 İHRACAT YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI
 İhracat Uygulamaları
 İhracatçı olmak için gerekli şartlar
 İhracat İşlemindeki Prosedürler
 İhracat şekilleri
- Özellik Arz Etmeyen İhracat
- Kayda Bağlı İhracat
- Konsinye İhracat
- İthal Edilmiş Malın İhracı
- Bedelsiz İhracat
- Takas (Özel Takas/ Bağlı Muamele)
- Bağlı Muamele Yolu İle Yağılacak İhracat
- Transit Ticaret
 İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI
 İthalat Uygulamaları
 İthalatçı nasıl olunur.
 İthalat İçin Gerekli Şartlar
 İthali Yasak Mallar
 İthali Belli Kurum ve Kuruluşlara Bırakılan Mallar
 İthali Belli Kurumların İzniyle Yapılan Mallar
 İthalatta Alınan Vergi Ve Fonlar
- Gümrük Vergisi, KDV,ÖTV, KKDF
- Gözetim Uygulamaları/Gözetim vergisi
- Anti-damping Vergisi
 Kambiyo Mevzuatının İthalata İlişkin Uygulama Esasları

 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
 Satış sözleşmelerinin taraflar açısından önemi
 Satış sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar
 Satış sözleşmesi taraflarının kredibiliteleri 
 Satış sözleşmelerinde tahkim müessesesinin önemi
 Dış Ticarette Belge Uygulamaları
 Ticari Belgeler 
- Proforma Fatura ( Pro-forma Invoice)
- Ticari fatura ( Commercial Invoice)
- Çeki Listesi ( Weight list )
- Koli/Ambalaj Listesi ( Packing List )
- Gözetim Belgesi (Certificate of İnspection)
 Resmi Belgeler
- Dolaşım Belgeleri ( Movement Certificate)
- Tasdikli Fatura (Legalized Invoice)
- Menşe Şahadetnamesi ( Certificate Of Origin)
- Sağlık/Veteriner Sertifikası (Health/Veterinary Cert.)
 Taşıma Belgeleri
- Deniz Konişmentosu (Marine/Ocean Bill Of Lading)
- Havayolu Taşıma Senedi (Airwaybill/AWB)
- Nakliyeci Makbuzları/Fiata Belgeleri ( Fiata FCR-FCT )
- Karayolu Taşıma Belgesi ( CMR Road Waybill)
- Demiryolu Taşıma Belgesi ( Rail Consigment note )
 Sigorta Belgesi 
- Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
 Finansman Belgeleri
- Poliçe (Bill of Exchange/Draft)
- Bono ( Promissory note)

 DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010)
 Teslim Şekiller ininin Dayanağı ve Amacı
 Tarafların Yükümlülükleri
 Yasal Teslim Noktası
 Riskin Geçişi
 Masraf ve Maliyetin Taraflar Arasındaki Dağılımı 
 EXW İşyerinde Teslim (Eğitimci Tarafından Anlatılmaktadır.)
 FCA Taşıyıcıya Masrafsız 
 FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız 
 FOB Gemide Masrafsız
 CFR Mal Bedeli ve Navlun
 CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
 CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
 CIP Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim
 DAT Terminalde Teslim
 DAP Belirlenen Yerde Teslim
 DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

 DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE TAŞIDIKLARI RİSKLER 
 Ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi
 Ödeme Şeklinin Seçiminde Dikkat edilmesi Gereken Unsurlar 
 Peşin Ödeme (Down payment/ Advance payment)
- Peşin Ödemenin Tanımı
- Peşin Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
- Tarafların Riskleri ve Avantajları
- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
 Mal Mukabili ödeme (Open Account / Cash Against Goods)
- Mal Mukabili Ödemenin Tanımı
- Mal Mukabili Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
- Tarafların Riskleri ve Avantajları
- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
 Vesaik Mukabili Ödeme ( Collections/ Cash Against Documents)
- Vesaik Mukabili Ödemenin Tanımı
- Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar 
- Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (URC 522) 
- Vesaik Mukabili İşlemde Tarafların Riski ve Avantajları
- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
- Vesaiki Tahsile Gönderen Bankaların Görev ve Sorumlulukları
- Tahsil Bankasının Görev ve Sorumlulukları
 Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
- Kabul Kredili Ödemenin Tanımı
- Poliçe Nedir?
- Poliçede Bulunması Gereken Unsurlar
- Poliçenin İncelenmesi
- Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar 
- Kabul Kredili Ödemenin Çeşitleri
 Müşteri Kabullü
 Müşteri Kabullü Banka Avalli
 Banka Avali İçin Gerekli Şartlar
- Kabul Kredili Ödemede İşlem Adımları
- Kabul Kredili Ödemede Tarafların Riski ve Avantajları
- Vesaiki ve Poliçeyi Tahsile Gönderen Bankaların Görev ve Sorumlulukları
- Tahsil Bankasının Görev ve Sorumlulukları
 Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit
- Akreditifli Ödemenin Tanımı
- Akreditifin Tarafları
- Akreditifli Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (UCP 600) 
- Akreditifli Ödemenin İthalatçıya Sağladığı Faydalar
- Akreditifli Ödemenin İhracatçıya Sağladığı Faydalar
- Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü
- Akreditif Çeşitleri
 Kabili rücu/Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)
 Gayrıkabili rücu/Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)
 Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)
 Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)
 Garanti Akreditifleri (Stand by L/C)
- Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler
 Vesaik İbrazında Ödemeli (Sıght Payment)
 Poliçe Kabullü (Acceptance)
 Belirlenen Bir Vadede Ödeme (Deferred Payment)
 Peşin Ödemeli (Red- Green Clause Akreditif)
- Akreditif Metin Analizi
- Vaka Çalışması 
 Olay Anlatımı, 
 Olayla İlgili Tarafların Hataları, Sorumlulukları ve Yaşanan Riskler
 Olayın UCP 600 Sayılı Broşür Hükümleri Çerçevesinde Cevaplandırılması, Alınması Gereken Önlemler
- Finansman Özellikli Akreditifler
 Devredilebilir Akreditif /Transferable L/C)
 Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)

 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ 
 GİRİŞ
 Dış ticaret faaliyetinde bulunan ithalatçı ve ihracatçı firmaların kullanabilecekleri finansman ürünlerinin genel tanıtımı 
 Döviz Kredilerinin Tarihçesi ve İlgili Mevzuat 
 Belgeli, Belgesiz İhracat ve Taahhüt Kavramları
 Yurt dışından Borçlanma olarak Kabul Edilen ve Edilmeyen Krediler 
 Yurtiçi ve Yurtdışından Alınan Döviz Kredileri 
 Yurt içi ve Yurt Dışı Kredilerde Mali Yükümlülükler (KKDF,BSMV)


 İHRACATÇI FİRMALARIN KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
 Prefinansman Kredileri
- Alıcı prefinansmanı (peşin döviz)
- Uluslararası prefinansman
- Bu kredilerin getiriliş şekli
- Kredinin kullanımı
- Bu kredilerin ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin mevzuat uygulaması
 İhracat kredileri
- Kredinin tanımı
- Mal ihracı amacıyla kullandırılan sevk öncesi krediler
- Fiili ihracattan sonra, ihracat vesaiki karşılığı kullandırılan sevk sonrası kredi
- Bu kredilerin ihracat taahhüt hesaplarının kapatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri 
 İhracattan doğan alacakların satılması (iştira kredisi/iskonto)
- Kredinin tanımı
- İhracatçıya rücu edilmeksizin satın alınan ihracat bedelleri
- İhracatçıya rücu edilebilerek satın alınan ihracat bedelleri
 Factoring
- Factoring nedir
- İhracat işlemlerinde factoring
- ihracat factoring’in işleyişi
 İTHALATÇI FİRMALARIN KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
 İthalat akreditifine ait vesaikin post-finansmanı (Post-financing/Re-financing)
- Tanımı
- Kullanım ve İşleyişi
- Kredinin kullanımında uyulması gereken mevzuat hükümleri
- Kredinin maliyeti ve zorunlu masraflar
 Yurt dışındaki İhracat Kredi veya İhracat Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Alıcı Kredileri / İthalat Kredileri (Hermes, ERG,KFW, ODN türü Export Credit Agency Kredileri)
- Kredinin tanımı
- Kredinin kullandım koşulları
- Krediye müracaat esasları
- Kredinin kullanımı ve işleyişi
- Bu krediye ilişkin uyulması gereken ülkemiz mevzuat hükümleri
- Kredinin maliyeti
 Ayni krediler ve ayni krediler kapsamındaki kabul kredili ödemelerde Banka Aval Kredisinden faydalanmak
- Tanım
- Kullanımı
- İşleyişi
 İthal edilecek makine ve ekipmanlar için leasing kuruluşlarından finansman sağlamak
- Leasing Nedir
- Leasing İşleminde taraflar
- Leasing sisteminin işleyişi

 İTHALATÇI VE İHRACATÇI FİRMALARIN BİRLİKTE KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
 Mal ve Hizmet Takası (Bartering)
- Tanım
- Özel Takas
- Bağlı Muamele
 Dış Ticarette Garanti Mektupları (Letter of Guarantee) 
- Tanım
- Direk Harici Garantiler
- Kontrgarantiler
- Garanti mektubu çeşitleri
a) Geçici teminat Mektubu (Bid Bonds/Tender Guarantees)
b) Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond/ Performance Guarantees)
c) Avans Teminat Mektubu (Advance Payment Garantees)
d) Kredi garantisi (Facility Guarantees)
e) Şarta Bağlı Teminat Mektubu /Garanti Akreditifi (Stand –by L/C)
- Teminat mektubunun tazmini
- Bankanın sorumluluğunun sona ermesi

 EXİMBANK’IN İHRACATÇILARA SAĞLADIĞI DESTEKLER 
 Eximbank’ın Kuruluş Amacı ve Görevleri
 EXİMBANK KREDİLERİ
• Sevk Öncesi İhracat Kredisi
• Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi
• İhracat Hazırlık Kredileri (Performans Kredisi)
 Kobi İhracat Hazırlık Kredisi
• Özellikli Olan Krediler 
 EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI
 Amaç ve Kapsam
 Kapsanan Riskler
 Müracaat Esasları
 Sigortanın Maliyeti
 Tazmin Esasları
 Sigortanın İhracatçıya Sağladığı Avantajlar

 DAHİLDE/HARİÇTE İŞLEME REJMİ ve UYGULAMALARI
 GİRİŞ
 Ülkemiz Teşvik Sistemi Genel Çerçevesi

 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 
 Amaç/Kapsam
 Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
- Belgenin veriliş amacı/kapsamı
- Müracaat esasları
- İhracat Sayılan Satış Teslimler Kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenlenmesi
- İthalatta Şartlı Muafiyet Kapsamında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi
a) İthalatta Şartlı Muafiyet
b) Eş Değer Eşya Kullanımı
c) Yurt İçi Alımlar 
- Geri Ödeme Sistemi kapsamında Dahilde İşleme İzin Belgesi Düzenlenmesi
- Belgenin Kullanımı
- Belgenin kapatılması
 Gümrüklerce Verilen Dahilde İşleme İzni
- Amaç/ Kapsam
- Dahilde İşleme İzni verilecek Haller
- İzin Süresi
- Dahilde İşleme İzni’nin İhracat Taahhüt Hesabının kapatılması

 HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
 Amaç/ Kapsam
 Hariçte İşleme İzin Belgesi/İzni
- Belgenin veriliş amacı/kapsamı
- Belge için müracaat esasları
- Belge’nin Dış Ticaret İşlemlerinde kullanımı/gümrük işlemleri
- Belgenin Kapatılması

 SERBEST BÖLGELER VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
 Serbest Bölgelerin Tanımı
 Türkiye’de Serbest Bölgelerin Kurulmasının Amacı ve Yararları
 Türkiye’de Kurulu Serbest Bölgelere Sağlanan Teşvik ve Avantajlar
 Serbest Bölgelere Sağlanan Muafiyetler
 Serbest Bölgelerde Faaliyet Esasları
 Serbest Bölgelerde Dış Ticaret İşlemleri


 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI
İÇERİK 
 Yeni Gümrük Kanunu’na (4458 sayılı yasa) Genel Bakış
- Gümrük İdaresinde Modernizasyon ve Tanımlar
- Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanım Şekilleri
- Gümrük Rejimleri
- Karar, BTB ve BMB
- Eşyanın Menşei
- Eşyanın Gümrük Kıymeti
- Gümrük Belgeleri
- Gümrük Yükümlülüğü, Vergiler ve Tanımlar
- Gümrük Kanunu’nda Süreler
- Özet Beyan ve Tasfiye ile İlgili Hükümler
- Gümrük Kanunu’nda Usulsüzlük ve Cezalar
- İhracı veya İthali Yasak Ya da İzne Tabi Eşyalar
- Gümrük Beyannamesi ve Kayıtlı Bilgilerin Değerlendirilmesi

 Eğitime %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim sonunda Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü tarafından imzalanmış sertifika verilecektir.


Oturumlar

Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
07/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA Dış ticaret giriş ve temel kavramlar Kambiyo mevzuatı Nihat Turhan
08/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA İthalat ve ihracat rejim kararı ve uygulamaları Dış ticarette hizmet sunan kurum ve kuruluşlar Nihat Turhan
14/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA Dış ticarette kullanılan belgeler ve satış sözleşmesi Dış ticarette teslim şekilleri (ıncoterms 2010) Nihat Turhan
15/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA Dış ticarette ödeme şekilleri ve kapsadıkları riskler Akreditifli ödeme sistemi ve akreditif okuma yöntemleri Nihat Turhan
21/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA Dış ticaretin finansmanı ve alternatif finansman teknikleri Eximbankın ihracatçıya sağladığı destekler ( ihracat kredileri/ihracat sigortası) Nihat Turhan
22/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA Dahilde/hariçte işleme rejimi ve uygulamaları Serbest bölgeler ve sağladığı avantajlar Nihat Turhan
28/12/2019 10:30 - 17:30 BAUSEM - ANTALYA Gümrük işlemleri ve uygulamaları Nihat Turhan
İlginizi çekebilir ...