Banner

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

Kurumsal Eğitim Talebi

Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Eğitim İçeriği
Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur.
Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları
yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insangücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir
Kimler İçin?
En az lisans mezunu ve insan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
Süre
84 saat / 7 hafta
Cumartesi 09.30-16.30
Pazar 09.30-16.30
Neler Öğreneceksiniz?
1.İK Çalışanları İçin Koçluk Şapkası
2.İnsan Kaynaklarında Yeni Trendler
3.Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
4.Personel Temini ve Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
5.Performans Yönetim Sistemi
6.Yetenek Yönetimi
7.İnsan Kaynaklarında Öğrenme ve Gelişim Yönetimi
8.4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İş Hukuku
9.Ücret Yönetimi
10.İş Değerleme
11.Uygulama
12.Workshop
Belge
Bahçeşehir Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
1.Koçluk Nedir?
2.Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
3.Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
4.Koçluk Türleri Nelerdir?
5.Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
6.İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
7.İnsan Kaynakları Açısından Koçluğun Önemi•Öz Yönetim•Doğru ve Güçlü Sorular Sorma•Etkin Dinleme•Güven Verme ve Güven Duyma•An’da Olma•Geri Bildirim Verme•Takdir
8.Koçluk Şapkası Kullanan İnsan Kaynaklarının Sorumlulukları9.İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları
1.Geçmişten Günümüze İnsan Kaynakları’nın Gelişimi
2.Kurumların Gelecekte Organizasyon Yapısı ve Çalışma Trendleri
3.İnsan Kaynakları’nın Geleceğindeki Değişimin Tetikleyicileri
4.İnsan Kaynakları’nın Ufkunda Süreçlerinden Beklentiler
5.İnsan Kaynakları’nın Gelecek Trendleri
6.İnsan Kaynakları Alanında Yeni Kavramlar
7.Mevcut İnsan Kaynakları Süreçlerine Vizyoner BakışoEğitim ve GelişimoYetenek Yönetimi
oPerformans
oİşveren Markası
1.İnsan Kaynakları Yönetimine Stratejik Bakış: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Değişen Rolleri
2.İşletmenin Rekabet Stratejileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
3.Dave Ulrich’in İnsan Kaynakları Dönüşümü Model
1.Personel Temini
2.Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
3.Personel Temin Kaynakları
4.Personel Temin Süreci
5.Personel İhtiyacının Sayı ve Nitelik Olarak Belirlenmesi
6.Adayların Araştırılıp Bulunması
7.Adaylar
8.Mülakat Nedir?
9.Mülakatın Amacı ve Önemi
10.Mülakat Süreci
11.Mülakat Öncesi Hazırlık
12.Mülakatın Gerçekleştirilmesi
13.Özgeçmişe Dayanan Yapı
14.Kritik Olaylara Dayanan Yapı
15.Ölçütlere Dayanan Yapı
16.Alternatif Tarzlar
17.Dinleme Becerisi
18.Mülakat uygulamaları
1.Performans göstergeleri
2.Doğru hedef belirlemek
3.Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü
4.PYS yaklaşımları
5.PYS ve İK süreçleri ilişkisi
6.PYS ve ödül ilişkisi
7.PYS değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)
8.Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar
9. Yukarıdaki tüm adımlar, eğitim sırasında oluşturulan sanal şirket üzerindeki uygulamalarla işlenmektedir.
1.Yetenek yönetiminde bazı kavramlar•Yetenek•Kariyer•Potansiyel
2.Yetenek yönetimi neden önemli?
3.Yetenek yönetim modelleri
4.İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci
•Kariyer yolları
•Atama ve terfi kriterleri
•Kilit pozisyonlar
•Yedekleme planı
•Rotasyon planı
5.Yetenekli çalışanların belirlenmesi
•Potansiyelin belirlenmesi
•Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması
•Yetkinliklerin kullanılması
•Performansın etkisi•Yetenek matrisi
6.Yeteneklerin geliştirilmesi
•Yetenek havuzu
•Yetenek gelişim programları
7.Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi
8.Yetenek yönetiminde kullanılan metrikler
9.İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi
10.Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme
1.Kurumlarda Öğrenmenin Strateji ile İlişkisi & İK’cının Stratejik Partner Şapkası
2.Kurumsal Akademiler ile Eğitim Birimleri Arasındaki Farklar
3.Pedagoji ve Andragoji Farkı & Andragojik Öğrenme Prensipleri
4.Öğrenme Stilleri & Öğrenen Tipleri
5.Öğrenme Yöntemleria.İş Başında Öğrenmeb.Informal (Sosyal) Öğrenmec.Formal (Yapılandırılmış) Öğrenme
6.Öğrenen Organizasyon Kültürü
7.Kurumlarda Öğretim Tasarımı
8.Öğrenme Verimliliğinin Ölçümlenmesi & Sonuçların Tasarıma Entegre Edilmesi
9.Dijitalleşme, Güncel Yaklaşım ve Trendler
10.Sektör Örnekleri
1.İş Hukuku’na yön veren temel ilkeler & İş Hukuku kaynakları,
2.İş sözleşmesi türleri ve sözleşme türlerinin esasını oluşturan hususlar,
3.Geçici iş ilişkileri & personel transferi & işyeri devri,
4.Alt işveren – asıl işveren ilişkisi, tedbirleri ve yükümlülükleri,
5.Çalışma ve dinlenme süreleri,
6.Ücret ve ücretin ödenmesi,
7.Yıllık izin & mazeret izinleri & doğum izinleri,
8.Disiplin işlemleri ve uygulanması,
9.İşçinin verdiği zararların kesintisine ilişkin izlenecek yöntemler,
10.İş sözleşmesinin fesih türleri,
11.Çalışma koşullarındaki esaslı değişiklik ve İş Kanunu 22. Maddesi,
12.Toplu işçi çıkarma,
13.İş sözleşmesi feshinde düzenlenmesi gereken belgeler & fesih evrakları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
14.İş sözleşmesi feshinde kullanılan ibranamenin geçerliliği ve düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
15.İşçi – işveren ilişkilerinden kaynaklı davalar (İşe iade davası, kötü niyet tazminatı, iş kazaları vb),
16.İnsan kaynakları formları düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
17.İş kazaları ve iş kazası ile karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler,
18.Gizlilik/sır saklama yükümlülüğü ve rekabet etmeme yükümlülüğüne ilişkin sözleşmeler,
19.Mobbingin hukuki boyutu ve mobbing davaları,
1.Ücretin TanımıoTaban ÖdemeoDeğişken ÖdemeoDolaylı Ödeme
oToplam Ücret
2.Ücret Yönetim Sistemi
oÜcret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
oÜcret-İş Değerleme İlişkisioÜcret yönetimi -Norm Kadro İlişkisioYan Haklar
3.Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
4.Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
5.Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
6.Ücret Belirleme
oÜcret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalar ile
oÜcret Artış Dönemleri
oPerformansın Ücrete Etkisi
oTerfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
7.Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
8.Ücret Yönetimi İle İlgili Performans
1.İş Değerleme Nedir? Ve İş Değerleme Süreci
oBilgilendirme
oGüvence Verme
oİş Değerleme Kurulu
oDeğerlemenin Kapsamı
oYöntem Seçme
oDeğerleme Faktörleri Seçimi
oGeri Bildirim ve Revizyon Çalışmaları
2.İş Değerleme Yöntemleri
oSayısal Olmayan Yöntemler
Sıralama
Kart Uygulaması
İkili Karşılaştırma
Sınıflandırma
oSayısal Yöntemler
Faktör Karşılaştırma
Faktör Karşılaştırma Yöntemi Uygulama Aşamaları
İşlerin İncelenmesi
Örnek İşlerin Seçimi ve Tanımlanması
Örnek İşlerin Ana Faktörlere Göre Sıralanması
Örnek İşlerin Ortalama Ücretlerinin Faktörler Göre DağıtılmasıÖlçeğin Düzenlenmesi
Tüm İşlerin Ölçekteki Yerinin Belirlenmesi
PuanlamaPuan Yöntemi Aşamaları
Faktörlerin SeçimiFaktörlerin Tanımlanması
Faktör Derece Sayısının Saptanması ve Derecelerin Tanımlanması
Faktörlerin Puan Değerlerinin Saptanması(Ağırlıklama)
Faktörlerin Derece Puan Değerlerinin Saptanması
3.Sıralama, Sınıflandırma, Faktör Karşılaştırma ve Puanlama Yöntemi Değerleme Aşaması
Tarih Süre Yer Konu Eğitmen
Eğitim Tarihi / Süresi 11/07/2020 - 84 Saat
Lokasyon BAUSEM Online
Eğitim Ücreti 1.880 TL (KDV Dahil)

Eğitim kayıtları 08/07/2020 tarihinde kapanmıştır.

veya

Kurumsal Talep Et Kurumsal Talep Et
Bilgi Almak İstiyorum
Değerlendirme Anketine Katıl.
İlginizi Çekebilecek Eğitimler