Üye Girişi
Yeni Üyelik

Şifremi Unuttum

Giriş Yap
Sertifika Sorgulama
Aradığınız kriterlere uygun sertifika bulunamadı.
Arama kritelerinizi tekrar kontrol ediniz.
Yeni Sorgulama Yap
Kişisel Verilerin Korunması

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (BAUSEM)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı yasal düzenlemeler uyarınca katılımcılarımızın, çalışanlarımız ve Üniversitemiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No:4-6 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Bahçeşehir Üniversitesi’dir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kişisel Verileri İşleme Amacımız

Kişisel verileri işleme amacımız Üniversitemiz ile aranızda var olan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlara uymak ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler işlenebilecektir;

BAUSEM’in veri tabanına kayıt olmanız halinde;

Üniversite için tanıtım, etkinlik, eğitim ve kurumsal iletişim çalışmaları kapsamında rıza vermeniz halinde görsel ve işitsel kayıtların alınmasının gerekmesinde,

Üniversitemizde yürütülen iş, işyerinin ve işletmenin gerekleri ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme ve projelerde

Üniversitemizin ve Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininde,

Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde,

Üniversitemizin güvenliğinin, bakımının ve çalışanın ulaşımının sağlanması için gerekli olması halinde,

Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesinde,

Üniversite’nin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında,

Öğrenci sınav ve uygulama notlarının ilanı ve erişilmesi için kullanılan OİS vb. sistemlerde,

Üniversitemizin ücretsiz internet ağlarına erişimin sağlanmasında,

Üniversitemizin ziyaretçisi olmanız halinde;

Üniversitemiz yerleşkelerini ve internet adresini ziyaretiniz halinde, üniversitemiz yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması ve siber yollarla işlenen suçlarda şüphelilerin kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili Kanun maddeleri uyarınca işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileri Aktarma Yöntemimiz

İşlenen kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde ve belirtilen usule uymak kaydıyla, yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilecektir.

Bu kapsamda, BAU Washington D.C, BAU International University Berlin, BAU International University Batumi, BAU Toronto, BAU Hong Kong, BAU Cologne, BAU Rome, BAU Silicon Valley, BAU Cyprus, Mentora Collage, Capital English Solutions, Uğur Okulları, Bahçeşehir Kolejleri, Bahçeşehir Elektrik A.Ş. başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üniversitemizin bağlı olduğu ve Üniversitemizin ortağı/sahibi olduğu iştirakleri, kampüsleri, şirketleri, vakıfları ve derneklerine veri aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Gerekçemiz

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli/idari kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, kimlik belgeniz, plaka bilginiz, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ve Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ikincil mevzuat, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat uyarınca Üniversitemizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir.

 

Veri Sahibinin Hakları

  • Herkes Üniversitemize başvurarak;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Üniversitemizce talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Başvuru Üniversitemize, aydınlatma metni ekinde ve sitemizde yer alan formu doldurmak, form ekine kendinizi tanıtacak nitelikte kimlik bilgilerinize eklemek ve talebinizi açıklamak suretiyle aşağıda belirtilen kanallarla ya da Kanun kapsamında belirlenecek diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

BAŞVURU ADRESİ

 

Talebin elden teslimi, noter aracılığıyla ya da posta yoluyla iletilmesi

 

Cihannüma Mah. Serencebey Yokuşu Çırağan Cad. No:2 Beşiktaş, İstanbul

Talebin elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak iletilmesi

 

bausem@cec.bau.edu.tr

 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Üniversitemizce gecikmeksizin gereği yapılacaktır.